Pożyczki ratalne online - do kogo są skierowane i jak się rozwinęły?

Pożyczki ratalne online są stosunkowo nową ofertą, którą firmy finansowe kierują do swoich klientów. W odróżnieniu od kojarzących się z działalnością pozabankową chwilówek w przypadku kredytów konsumenckich tego typu nie tylko możemy skorzystać z wygody załatwienia formalności przez Internet. Pożyczkodawca oferuje nam również wygodną możliwość ratalnej spłaty całej należności w określonym terminie. Przyjrzyjmy się, jak rozwinęły się na przestrzeni ostatnich lat oferty firm pozabankowych i jak uzyskać gotówkę na raty online!

Spis treści:
Definicja pojęcia i kilka słów o historii
Przepisy prawne
Do kogo skierowana jest oferta i jakie są jej zalety

Czym są pożyczki ratalne online? Poznaj ich historię

Pożyczki ratalne online to jedne ze stosunkowo niedawno wprowadzonych usług oferowanych przez wszelkiego typu instytucje oraz firmy pozabankowe. Oczywiście sama idea pożyczania środków, które klient mógł następnie spłacić albo jednorazowo, albo w ratach, nie jest wcale nowa – pierwsze takie zobowiązania zaciągano już w starożytności, choć niekoniecznie dotyczyły one w owym czasie kredytów gotówkowych. W kolejnych epokach, gdy zaczęły powstawać i rozwijać się pierwsze banki, uzyskanie gotówki z możliwością spłat ratalnych upowszechniały się stopniowo, podobnie jak inne oferowane przez te instytucje usługi. W XXI wieku wraz z pojawieniem się szeroko dostępnego Internetu niemal każdy bank wprowadził do swojej oferty możliwość korzystania z wszelkich usług finansowych przez Internet. Dziś niemal w każdym banku znajdziemy tego typu oferty.

Oferta banków

Nieco inaczej jest jednak z firmami pozabankowymi. Banki są bowiem z definicji instytucjami pośredniczącymi, co oznacza, że udzielane przez nie kredyty nie są finansowane z własnych środków danego przedsiębiorstwa, lecz wykorzystują nadwyżki kapitału powierzone bankowi przez innych klientów. Dlatego też aby otrzymać w banku środki finansowe – czy to ze spłatą jednorazową, czy ratalną – musimy spełniać rygorystyczne warunki, które zagwarantują, że spłacimy całą swoją należność. Oznacza to, że choć pożyczki ratalne dostępne są dziś we wszystkich bankach, nie każdy klient ma szansę z takiej oferty skorzystać. Konieczne jest tu między innymi posiadanie udokumentowanego stałego dochodu, najczęściej uzyskiwanego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, co już uniemożliwia znacznej części potencjalnych klientów skorzystanie z oferty. W dobie powszechnych umów śmieciowych niewielu klientów może się cieszyć stabilnością zatrudnienia na umowie o pracę.

Oferta firm finansowych

Nie mając jednak możliwości uzyskania środków w banku możemy nadal się o nie ubiegać w tak zwanych firmach finansowych. Wynika to z faktu, że firmy te nie są instytucjami pośredniczącymi, lecz udzielają pomocy wyłącznie z własnego kapitału. To daje im większą swobodę w ocenie wiarygodności klientów. Ich oferta skierowana jest właśnie do tych, którzy nie mają szans na otrzymanie potrzebnej gotówki w banku – czy to z powodu braku zaświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, czy też na przykład ze względu na złą historię w BIK – lecz są w stanie poświadczyć dochody uzyskiwane z innych źródeł, na przykład umów o dzieło lub różnego typu zasiłków. W firmach pozabankowych historia tego typu usług jest jednak znacznie krótsza. Zobaczmy więc, jak się zmieniała oferta parabanków w ciągu kilkunastu ostatnich lat.

Mieszek z monetami

Historia finansowych usług pozabankowych

Wiemy już, że ratalne pożyczki online od dłuższego czasu dostępne są w większości banków. Instytucje pozabankowe jednak do niedawna jeszcze zajmowały się przede wszystkim udzielaniem tak zwanych chwilówek, czyli zapewnianiem stosunkowo niewielkich kwot, zwykle nieprzekraczających tysiąca czy dwóch tysięcy złotych. Zaciągając chwilówkę, klient był zobligowany do spłacenia całej należnej kwoty – wraz z ustalonymi w umowie odsetkami – jednorazowo przed upłynięciem określonego wcześniej terminu spłaty. Skąd jednak w ogóle wziął się pomysł na chwilówki i dlaczego oferty reprezentowane przez firmy niebędące bankami zaczęły zyskiwać popularność?

Gdzie to się zaczęło?

Miejscem, w którym po raz pierwszy pojawiły się firmy finansowe w tym znaczeniu, w jakim funkcjonują one dziś, jest oczywiście centrum światowego kapitalizmu, czyli Stany Zjednoczone. Za moment pierwszego pojawienia się ofert pozabankowych możemy uznać przełom lat 70. i 80. XX wieku, kiedy to właśnie wspomniany kapitalizm doprowadził do powstawania coraz większych nierówności pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi mieszkańcami kraju. Momentem pełnego rozkwitu firm finansowych był jednak dopiero przełom lat 80. i 90., kiedy to w wyniku deregulacji amerykańskiego rynku bankowego powstać mogło oficjalnie jeszcze więcej firm finansowych, kierujących swoje usługi właśnie do najbiedniejszych mieszkańców kraju, którzy często nie mieli szans na uzyskanie pomocy w jednym z wielu działających w USA banków.

Początek parabanków w Polsce

Po odniesieniu sukcesu na kontynencie północnoamerykańskim idea gotówki oferowanej przez firmy finansowe dotarła także za ocean. W Polsce usługi tego typu pojawiły się po raz pierwszy dopiero kilkanaście lat temu, czyli już na początku XXI wieku. Choć z początku były one traktowane przez Polaków sceptycznie, ich popularność zaczęła szybko rosnąć na fali kryzysu finansowego lat 2007-2009 i idących za nim zmian – a właściwie znacznych ograniczeń – w dostępności środków udzielanych przez banki. Znaczny wzrost zainteresowania swoimi usługami firmy finansowe zawdzięczają także ogłoszonej po raz pierwszy 12 maja 2011 r. i od tamtego czasu regularnie nowelizowanej ustawy o kredycie konsumenckim, zwanej też ustawą antylichwiarską.

Rozwój parabanków

Wraz z rozwojem rynku firm finansowych ich oferty zaczęły się rozszerzać, wychodząc poza standardową chwilówkę. Dziś wiele instytucji pozabankowych oferuje swoim klientom znacznie wyższe sumy pieniędzy, sięgające kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych, których spłata rozłożona może być na 12, 24, a nawet na 36 lub więcej miesięcznych rat. Znaczny wpływ na rozwój parabanków miał oczywiście rozwój Internetu, który w pierwszych latach XXI wieku nie był jeszcze w Polsce tak powszechny jak dziś. Obecnie każdy z nas może na prywatnym komputerze, laptopie czy smartfonie odnaleźć interesującą nas ofertę i bez wychodzenia z domu zamówić gotówkę na wygodnych dla siebie warunkach za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Różowe świnki skarbonki na oszczędności

Przede wszystkim bezpieczeństwo, czyli przepisy dotyczące pozabankowych pożyczek ratalnych online

Wspomnieliśmy powyżej o ustawie antylichwiarskiej, która bez wątpienia miała duży wpływ na spopularyzowanie się usług pozabankowych – zarówno w formie chwilówek, jak i coraz popularniejszych dziś pożyczek ratalnych online. Została ona po raz pierwszy wprowadzona w 2011 roku w celu zapobiegania praktykom udzielania kredytów pozabankowych przez firmy nieudzielające swoim klientom wystarczających informacji co do całkowitych kosztów czy też co do warunków spłaty i skutków niedotrzymania ich przez pożyczkobiorcę. Czym jednak dokładnie jest ta ustawa i jakie jej zapisy są szczególnie istotne dla klientów firm finansowych? Przyjrzyjmy się treści ustawy antylichwiarskiej.

Czym jest ustawa antylichwiarska?

Ustawa antylichwiarska, czyli tak naprawdę ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, określa przede wszystkim zasady oraz tryb zawierania umów o kredyt konsumencki, a także jasno definiuje obowiązki pożyczkodawcy w zakresie informacji, jakie muszą zostać udzielone przed zawarciem takiej umowy oraz obowiązki każdej ze stron zawierających umowę. Warto jednak zaznaczyć, że zgodnie z zapisami ustawy za umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę na środki w wysokości nieprzekraczającej 255 550 zł lub równowartość tej kwoty w innej walucie niż polski złoty.

Artykuł 7

Dla klientów firm pozabankowych szczególnie ważne są z pewnością zapisy zawarte w artykułach 7 i 30. Artykuł 7 stanowi bowiem, że kredytodawca lub pośrednik ma obowiązek podać klientowi informacje dotyczące kosztów związanych z zaciągnięciem kredytu konsumenckiego. Dotyczy to zarówno stopy oprocentowania, całkowitej kwoty kredytu oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, czyli całkowitego kosztu ponoszonego przez konsumenta, który wyraża się jako wartość procentową całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Klient musi zostać także poinformowany o czasie obowiązywania umowy oraz wysokości rat, a także o tym, czy w przypadku danej umowy konieczne jest zawarcie umowy dodatkowej, na przykład dotyczącej ubezpieczenia zaciągniętych środków, a jeśli tak, to jakie są jej koszty.

Artykuł 30

Artykuł 30 jest jasnym spisem informacji, jakie powinny znaleźć się w każdej poprawnie sformułowanej umowie o kredyt konsumencki. Należą do nich między innymi:

  • dane klienta, takie jak imię, nazwisko i adres,
  • dane banku lub firmy finansowej i/lub pośrednika, w tym imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa oraz adres siedziby firmy lub banku,
  • rodzaj zaciąganego kredytu, jego całkowitą kwotę oraz czas obowiązywania umowy,
  • rzeczywista roczna stopa oprocentowania, a także całkowitą kwotę, jaką klient powinien zapłacić zgodnie z ustaleniami w dniu zawarcia umowy, wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia,
  • zasady i terminy spłaty, a w szczególności kolejność zaliczania rat na poczet należności kredytodawcy,
    terminy i zasady płatności odsetek oraz wszelkich innych kosztów,
  • informacje o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki,
  • prawo do spłaty należności przed terminem oraz procedurę obowiązującą w takim przypadku,
  • informacje dotyczące przekroczenia terminu spłaty lub innych warunków umowy, takie jak roczna stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie, a także skutki braku płatności.

Świnka symbol oszczędności

Do kogo skierowana jest oferta pożyczek ratalnych online i jakie są ich zalety?

Na początku tego artykułu wspomnieliśmy, że oferta pożyczek ratalnych online, podobnie jak innych usług finansowych oferowanych przez instytucje pozabankowe, jest skierowana przede wszystkim do tych klientów, którzy nie mają szansy na uzyskanie pomocy w banku. W przypadku kredytów bankowych ważne jest bowiem zwykle okazanie zaświadczenia o uzyskiwaniu stałego dochodu. Niestety banki wymagają również, aby dochód ten był otrzymywany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Warunek ten jest konieczny przede wszystkim w przypadku znacznych sum pieniędzy, jednak również w przypadku ubiegania się niezbyt wysoką kwotę otrzymywanie wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło może być czynnikiem dyskwalifikującym nas z dalszego procesu. Kredyt konsumencki online możemy natomiast uzyskać nawet wówczas, gdy naszym jedynym dochodem jest dochód z tego typu umów, zwanych powszechnie „śmieciowymi”, a także różnego typu zasiłki czy emerytura.

Kto jeszcze korzysta z usług parabanków?

Oferta parabanków skierowana jest także do tych klientów, którzy potrzebują nieco większej sumy pieniędzy z możliwością spłaty rozłożonej na kilka czy kilkanaście miesięcy i choć teoretycznie mogliby uzyskać taką ofertę w banku, ich sytuacja wymaga jak najszybszego dostępu do gotówki. Nieplanowane wydatki czy nagła, okazyjna inwestycja? Niektóre instytucje pozabankowe są w stanie zagwarantować nam otrzymanie pieniędzy na konto nawet tego samego dnia, którego wypełnimy wniosek na stronie internetowej danej firmy. W przypadku banków proces decyzyjny może natomiast trwać tygodniami lub wręcz miesiącami, a zgromadzenie wszystkich potrzebnych zaświadczeń i dokumentów zajmie nam mnóstwo czasu. Gdy zależy nam na szybkiej gotówce, oferta parabanków z pewnością przyjdzie nam z pomocą.

Zalety korzystania z usług firm finansowych

Z powyższego artykułu sami możemy już więc wywnioskować, jakie są najważniejsze zalety pożyczek ratalnych online. Przede wszystkim możemy dzięki nim szybko uzyskać gotówkę niezależnie od tego, na co jest nam ona potrzebna. Ponadto oferowane kwoty są znacznie wyższe od tych, jakie proponują nam firmy zajmujące się wyłącznie chwilówkami, a to dzięki rozłożeniu możliwości spłacenia należności na określoną liczbę miesięcznych rat. Tym, co cenią sobie klienci parabanków, jest również możliwość wzięcia kredytu online. Gwarantuje nam to pełną wygodę i bezpieczeństwo.

O czym należy pamiętać?

Pamiętajmy jednak, aby wybierając firmę finansową, najpierw dobrze zapoznać się z ofertą każdej z branych przez nas pod uwagę instytucji. Korzystając z tego, że wzór umowy możemy spokojnie przeczytać bez poczucia ponaglającego wzroku konsultanta, przyjrzyjmy mu się dokładnie i sprawdźmy, czy zawiera on wszystkie informacje, które wymienia artykuł 30 ustawy antylichwiarskiej. Porównajmy również dane dotyczące rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, które stanowią najprostszy wyznacznik tego, jakie koszty będziemy musieli ponieść w przypadku skorzystania z oferty właśnie tej firmy.

Oferta KFF24

Poszukując rzetelnej firmy warto przyjrzeć się także ofercie KFF24. Znajdziemy w niej zarówno chwilówki, jak i oferty na wyższe sumy z możliwością spłaty ratalnej, a doświadczeni konsultanci pomogą nam dobrać jak najdogodniejsze warunki spłaty zadłużenia w zależności od naszej sytuacji finansowej i wysokości kwoty, którą chcemy pożyczyć. Cały proces w firmie KFF24 można szybko i sprawnie przeprowadzić online, a podjęcie przez konsultanta decyzji o udzieleniu bądź nieudzieleniu wsparcia finansowego na podstawie przedstawionych przez nas informacji trwa naprawdę krótko. Pieniądze wypłacane są tu tego samego dnia, a w przypadku, gdy po przesłaniu formularza kontaktowego online sami zadzwonimy na infolinię KFF24, przelew może nastąpić nawet w ciągu godziny od zgłoszenia!

Zadzwoń